Richard Bray preaches on Deuteronomy 4:32-40 and Exodus 20:2-3.