Richard Bray preaches on Deuteronomy 4:15-31 and Exodus 20:4-6.