Richard Bray preaches on Jeremiah 7:1-11 and Exodus 20:7.