Richard Bray preaches on Exodus 20:8-10 and Exodus 31:12-17.