Richard Bray preaches on Exodus 20:14 and Ezekiel 16:1-19.