Richard Bray preaches on Exodus 20:13 and 1 John 3:11-18.