Richard Bray preaches on Exodus 20:16 and Jeremiah 9:1-9.